Privacy statement

Bij het adviseren over en het afsluiten van financiële producten of diensten vragen wij veel vertrouwelijke informatie van klanten. Klanten van Kuiper Verzekeringen en Kuiper Assuradeuren moeten ervan uit kunnen gaan dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met de informatie die een klant ons verstrekt en deze informatie niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant wordt gedeeld met anderen. De verwerking vindt plaats met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

In die zin is een zorgvuldige omgang met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke gegevens een voorwaarde voor een zorgvuldige financiële dienstverlening. Vertrouwelijkheid is een belangrijk aspect voor onze onderneming en de houding van de daarin werkzame professionals.

Voor een effectieve uitvoering van onze werkzaamheden is het noodzakelijk dat wij persoonlijke gegevens uitwisselen met aanbieders en bijvoorbeeld schadeherstellers en tegenpartijen, omdat dit de kern van onze taken als financieel dienstverlener raakt. Daarnaast is het mogelijk dat wij op grond van wettelijke verplichtingen informatie verstrekken aan bijvoorbeeld de Nederlandse Belastingdienst of de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wij hebben de door ons gehouden persoonsadministratie in kaart gebracht en verwerkt in ons intern gehouden verwerkingsregister. Klanten en andere betrokkenen kunnen deze, op verzoek, ontvangen. Hier vinden zij informatie over de gegevens die wij verwerken en over de partijen met wie wij deze gegevens kunnen uitwisselen.

Wij willen graag transparant zijn over verwerking van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij u hierover. Hebt u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens treft u onderstaand aan. Wilt u meer informatie over onze privacy, dan kan ook ons Privacy Reglement worden opgevraagd e/o ons Verwerkingsregister.

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Kuiper Verzekeringen verzamelt en verwerkt van gebruikers van haar website en Mijn Kuiper.

Contact

Naam kantoor:
Kuiper Verzekeringen B.V.

Telefoon:
(0513) 61 44 44

E-mail:
info@kuiperverzekeringen.nl

Website:
kuiperverzekeringen.nl

Postadres:
Postbus 116, 8440 AC HEERENVEEN

1. Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • De wet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG;
 • Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met
 • Betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,
 • Vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
 • Verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van
  terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
 • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

2. Soorten gegevens 

Wij verwerken (mogelijk) van u de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e‑mailadres;
 • Leeftijd, geslacht en burgerlijke staat;
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
 • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • Gegevens ingediende claims/claimhistorie;

a. Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming.

3. Doelen van de verwerking van gegevens 

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op onder andere de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten;
 • Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.                                                                

4. Rechtmatige verwerking van de gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als:

 • Voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming is verleend;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld een overeenkomst tot het afsluiten van een financieel product of financiële dienst of de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van jou, die noodzakelijk zijn voor het sluiten, dan wel het assisteren bij het beheer, van een overeenkomst;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is, zodat wij een wettelijke verplichting kunnen nakomen;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang voor onze organisatie;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van onze bedrijfsvoering of van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct marketing en/of profilering gericht op marketing.

5. Verwerking van persoonsgegevens

a. De verwerking vindt plaats door medewerkers van onze onderneming of door andere natuurlijke personen die zich onder onze verantwoordelijkheid bezighouden met financiële dienstverlening.

b. De verwerking geschiedt over het algemeen in verband met de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de overeenkomst tot dienstverlening. In die gevallen waarbij er geen sprake is van een uitvoering van een dergelijke overeenkomst, dan geschiedt de verwerking met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

c. De verwerking geschiedt om onze werkzaamheden als adviseur en/of bemiddelaar en/of gevolmachtigde in financiële producten en diensten uit te kunnen voeren.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen.

a. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan nadat u toestemming heeft gegeven, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.

b. Uitzondering op deze regel is informatieuitwisseling met partijen die wij voor de uitvoering van de overeenkomst informatie nodig hebben, zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, kredietverstrekkers of partijen die betrokken zijn bij de schadebehandeling zoals schadeherstelbedrijven en expertisebureau’s.

c. Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verstrekken om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals aan de Nederlandse Belastingdienst en de Autoriteit Financiële Markten.

d. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

e. Stichting CIS voor het signaleren van eventuele fraude (FISH databank).

f. Stichting EPS voor het verwerken van royementsverklaringen (roy-data) of het verhalen van schaden (Clearinghuis regres).

g. MarketScan voor het uitvoeren van portefeuille analyses en het voorzien van data aan onze volmachtgevers.

7. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering, overdracht

U heeft rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact ons opnemen. Wilt u bijvoorbeeld uw gegevens laten verwijderen of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken? Dan kunt u gebruik maken van een voorbeeldbrief.

a. U kan schriftelijk het verzoek indienen over verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming over de verwerkte persoonsgegevens, indien en voorzover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet terzake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

b. U kan schriftelijk een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan u of aan een andere organisatie over te dragen.

c. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, schriftelijk informeren of dit verzoek wordt gehonoreerd. Indien hier niet of niet geheel aan wordt voldaan, dan zal uw verzoek gemotiveerd worden afgewezen. U heeft in dit verband de mogelijkheid u te wenden tot onze klachtencommissie.

d. Wij dragen er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

8. Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voorzover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Onze bewaartermijn(en) voor polisdossiers zijn:

 • 7 jaar na het beëindigen voor een motorrijtuigenverzekering.
 • 10 jaar na het beëindigen voor een zakelijke brandverzekering.
 • 30 jaar na het beëindigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence.
 • Voor alle overige schadeverzekeringen 5 jaar na het beëindigen van de verzekering.

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:

 • 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier.
 • Voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier.

9. Verwerkingsregister

a. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel of samenhangende doelen bestemd is, is door ons in kaart gebracht en verwerkt in een intern gehouden verwerkingsregister, voordat met de verwerking wordt begonnen.

b. In die gevallen dat een door ingezet geautomatiseerd proces voor de verwerking van persoonsgegevens een hoog risico voor de betrokkene oplevert, rekening houdende met de aard en de context van de gehouden persoonsgegevens, dan voeren wij voordat wij met deze verwerking starten een gegevensbescherming-effectbeoordeling uit en zorgen wij dat wij de risico's die hiermee gepaard gaan voldoende beheersen, om zodoende de rechten van betrokkenen voldoende te kunnen waarborgen.

c. In het intern gehouden verwerkingsregister staat vermeld:

 • De naam en het adres van de verantwoordelijke;
 • Het doel of de doelen van de verwerking;
 • Een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de (categorieën van) gegevens die daarop betrekking hebben;
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;
 • De aangehouden bewaartermijnen.

10. Datalekken

a. Indien wij worden geconfronteerd met een datalek, dan onderzoeken wij of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of dat een onrechtmatige verwerking niet valt uit te sluiten.

b. Blijkt uit voornoemd onderzoek dat er persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of dat er om een andere reden sprake is van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan informeren wij de Autoriteit Persoonsgegevens over het datalek.

11. Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet juist verwerken of er niet juist mee omgaan, dan kunt u contact opnemen met:

 • Kuiper Verzekeringen B.V.;
 • Als u niet tevreden bent over de uitkomst van de klacht, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te Den Haag;
 • De Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen u en ons;
 • De rechtbank.

12. Contact

Naam kantoor:
Kuiper Verzekeringen B.V.

Telefoon:
(0513) 61 44 44

E-mail:
info@kuiperverzekeringen.nl

Website:
kuiperverzekeringen.nl

Postadres:
Postbus 116, 8440 AC HEERENVEEN

13. Wijziging Privacy Statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

14. Privacy Reglement 

Dit Privacy Statement is onderdeel van het Privacy Reglement. Dit Reglement is bij ons in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit Reglement worden verkregen.

15. Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

Broninformatie over de Algemene verordening persoonsgegevens:

16. Cookiemelding

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt onze website gebruik van diverse cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die alleen toegankelijk zijn voor de websites die ze maken. Onze website kan van tijd tot tijd cookies en logbestanden gebruiken voor statistische analyse, om het gedrag van bezoekers te begrijpen, om de site te beheren, om de informatie aan te passen die aan een bezoeker wordt gepresenteerd op basis van hun voorkeuren, en om de gebruikerservaring te verbeteren. Alle informatie verzameld door ons gebruik van cookies wordt verzameld op een geaggregeerde, anonieme basis.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt cookies verwijderen of uitschakelen door de instructies op https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ te volgen. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet ten volle kunt profiteren van een website als u cookies uitschakelt. Onze website gebruikt cookies om u ingelogd te houden, dus het uitschakelen van cookies kan uw ervaring met de service verminderen. Meer informatie over cookies is te vinden op de website www.allaboutcookies.org van het Interactive Advertising Bureau.

Overzicht cookies

 1. Functionele cookies (noodzakelijke cookies)
  Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website van Kuiper Verzekeringen te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt onze website niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
   
 2. Analytische cookies
  Onze website werkt met statistiekentools en gebruikt deze analytische cookies zodat wij kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen wij de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Onze website gebruikt cookies van de volgende tools voor analytics, measurement en optimization: Google Analytics, Google Tag Manager en Hotjar.

  • Google Analytics
   Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de bezoekers op onze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op de website verbeterd. Wij zorgen ervoor dat de gegevens anoniem worden opgeslagen en dat het delen van deze gegevens binnen Google Analytics is uitgeschakeld.

  • Google Tag Manager
   Google Tag Manager ligt in het verlengde van Google Analytics en geeft Kuiper Verzekeringen gedetailleerdere data over hoe gebruikers zich door de website bewegen (events). Via Google Tag Manager meten wij onder andere uitgaande klikken, algemene klikken en het openen en verzenden van formulieren.

  • Hotjar
   Wij maken gebruik van Hotjar om verbeteringen op onze website in kaart te brengen. Hotjar geeft gedetailleerde informatie over hoe gebruikers zich door de site bewegen door middel van het registreren van klikken, muisbewegingen en scroll-gedrag. Binnen Hotjar worden alle user recordings, heatmaps, funnels en formulieren geanonimiseerd opgeslagen. Hierdoor is binnen Hotjar niet zichtbaar welke informatie ingevuld wordt in de formulieren. Alleen als u ons toestemming heeft gegeven cookies te mogen gebruiken wordt Hotjar geactiveerd op onze website.

 3. Advertising cookies
  Wanneer gebruik gemaakt wordt van advertenties, promotionele content etc. op websites, wordt er in sommige gevallen een webbeacon geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. Wij verzekeren u dat deze beacons nooit privacygevoelige informatie verzamelen. Op dit moment maakt onze website gebruik van dergelijke diensten. Voor het gebruik van advertising cookies vragen wij expliciet toestemming in onze cookie melding.

Video’s
Onze website kan gebruik maken van video’s welke onder zijn gebracht bij derden, zoals YouTube of een andere online video partner. Deze partijen maken gebruik van cookies om de correcte werking van deze video’s mogelijk te maken. Wij hebben geen invloed op eventueel gebruik van marketing cookies door deze partijen wanneer een video wordt afgespeeld. Door onze website te bezoeken gaat u hiermee akkoord.

Social media
Als u onze inhoud via sociale media deelt, bijvoorbeeld door ons te volgen op Facebook, LinkedIn of door te tweeten over ons op Twitter, of ons via YouTube te volgen, zullen die sociale netwerken registreren dat u dit hebt gedaan en een cookie instellen voor dit doeleinde en in de toekomst mogelijkerwijs linken naar aan ons merk gerelateerde boodschappen. In sommige gevallen, wanneer een pagina op onze website inhoud van een sociaal netwerk bevat, zoals een Twitter-feed of een Facebook-opmerkingenvenster, kunnen die services een cookie plaatsen, zelfs als u niet op een knop klikt. Zoals het geval is voor alle cookies, hebben wij geen toegang tot de cookies die door sociale netwerken zijn ingesteld, net zoals die sociale netwerken geen toegang hebben tot cookies die wij zelf hebben ingesteld. Wij zetten zelf geen cookies voor sociale media van derden actief in op onze website.

Log bestanden
Onze systemen verzamelen automatisch anonieme informatie over bezoekers, waaronder IP-adressen, browsertype, taal en de tijden en datums van websitebezoeken. De verzamelde gegevens omvatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden, zoals hierboven beschreven, gebruikt voor statistische analyse, om het gedrag van gebruikers te begrijpen en om de site te beheren.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk vereist is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. Meer informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Formulieren
Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om zich aan te melden voor de nieuwsbrief of rechtstreeks contact op te nemen. Om dit mogelijk te maken, betekent dit dat onze website formulieren gebruikt waarin het verplicht is om persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde CMS-database, die wordt gehost door onze externe webpartner: Van der Let & Partners. Deze gegevens worden onder geen enkele omstandigheid gedeeld buiten onze website of webpartner. In alle online formulieren van onze website krijgen gebruikers de mogelijkheid om expliciet toestemming te geven om hun gegevens met ons en onze webpartner te delen of hiervan af te zien.

Beveiliging
Het internet is geen veilig medium. Wij nemen echter redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen. Wij hebben verschillende beveiligingsprocedures ingesteld zoals uiteengezet in dit beleid. Ons beveiligings- en privacybeleid wordt bijvoorbeeld periodiek herzien en uitgebreid waar nodig en alleen bevoegd personeel heeft toegang tot gebruikersinformatie. Wij gebruiken beveiligde serversoftware (SSL) om bezoekersgegevens en persoonlijke/ financiële informatie die u invoert te coderen voordat deze naar ons wordt verzonden, en onze database wordt gehost in een beveiligd datacenter. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens niet zal plaatsvinden, doen wij ons uiterste best om dit te voorkomen.

Wijzigingen
Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Als wij ons privacybeleid wijzigen, plaatsen wij de wijzigingen op deze pagina. Als de wijziging in ons privacybeleid invloed heeft op het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zullen wij ons best doen om per e-mail contact met u op te nemen om toestemming voor het gebruik te vragen. Voortgezet gebruik van de service betekent dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.